ҮНДСЭН НҮҮР

Эрх зүйн актын жагсаалт

-

1. Монгол Улсын хууль

Захиргааны ерөнхий хууль

Хууль тогтоомжийн тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

Авлигын эсрэг хууль

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай / Шинэчилсэн найруулга /

2. Улсын Их Хурлын тогтоол

3. Засгийн газрын тогтоол