СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР


СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР

/ Салбарын болон нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр /

Хавсралт файл
Хавсралт №2. Стратеги төлөвлөгөөний загвар