ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 4 дугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗАГВАР)

Хавсралт файл
Хавсралт №4. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

Зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 4 дугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗАГВАР)

Хавсралт файл
Хавсралт №4. Зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар