ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР

Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 7 дугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (ЗАГВАР)

Хавсралт файл
Хавсралт №7. Байгууллагын гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

Зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын 7 дугаар хавсралт

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖИЙН
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН (ЗАГВАР)

Хавсралт файл
Хавсралт №7. Зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар