ҮНДСЭН НҮҮР

Эрх зүйн актын жагсаалт

-

1. Монгол Улсын хууль

Захиргааны ерөнхий хууль

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Хөдөлмөрийн тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

Авлигын эсрэг хууль

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

2. Улсын Их Хурлын тогтоол

3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 119 дүгээр зарлиг:

4. Засгийн газрын тогтоол