Салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журмыг хэрхэн боловсруулах вэ?

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад тусгагдсан "Салбарын онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам (аргачлал)" боловсруулахдаа энэхүү журмын төслийг ашиглахыг зөвлөж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Орон нутгийн онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журмыг хэрхэн боловсруулах вэ?

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад тусгагдсан "Орон нутгийн онцлогт нийцсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам (аргачлал)" боловсруулахдаа энэхүү журмын төслийг ашиглахыг зөвлөж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ