ҮНДСЭН НҮҮР

Эрх зүйн актын жагсаалт

-

1. Монгол Улсын хууль

Төсвийн тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

Шилэн дансны тухай

2. Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын 2015 оны 024 дүгээр тогтоол: "Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам"

Засгийн газрын 2016 оны 029 дүгээр тогтоол: "Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам"

Засгийн газрын 2016 оны 176 дугаар тогтоол: "Гадаадын тусламж авах, зарцуулах, удирдах, бүртгэх, тайлагнах журам"

Засгийн газрын 2019 оны 170 дугаар тогтоол: "Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын байцаагчийн дүрэм"

Засгийн газрын 2019 оны 274 дүгээр тогтоол: "Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн дүрэм"

Засгийн газрын 2019 оны 445 дугаар тогтоол: "Орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал"

3. Сайдын тушаал

Сангийн сайдын 2012 оны 238 тоот тушаал: "Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам"

Сангийн сайдын 2012 оны 239 тоот тушаал: "Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам"

Сангийн сайдын 2012 оны 244 тоот тушаал: "Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам"

Сангийн сайдын 2012 оны 276 тоот тушаал: "Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам"

Сангийн сайдын 2013 оны 073 тоот тушаал: "Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам"

Сангийн сайдын 2014 оны 095 тоот тушаал: "Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам"

Сангийн сайдын 2015 оны 196 тоот тушаал: "Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам"

Сангийн сайдын 2016 оны 415 тоот тушаал:

Сангийн сайдын 2017 оны 216 тоот тушаал

Сангийн сайдын 2017 оны 234 тоот тушаал: "Ерөнхий гэрээ байгуулах журам"

Сангийн сайдын 2017 оны 243 тоот тушаал: "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам"

Сангийн сайдын 2017 оны 347 тоот тушаал: "Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар"

Сангийн сайдын 2017 оны 363 тоот тушаал: "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам"

Сангийн сайдын 2018 оны 100 тоот тушаал: "Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал"

Сангийн сайдын 2018 оны 134 тоот тушаал: "Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам"

Сангийн сайдын 2018 оны 228 тоот тушаал: "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"

Сангийн сайдын 2019 оны 208 тоот тушаал:

Сангийн сайдын 2020 оны 046 тоот тушаал:

4. ТӨБЗГ-ын тогтоол

ТӨБЗГ-ын 2017 оны 86 дугаар тогтоол: "Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам"