Стратеги төлөвлөгөө ЗГ.2020.216

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2020.217

Дэлгэрэнгүй

ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2020.218

Дэлгэрэнгүй

Ухаалаг төрийн алба

Дэлгэрэнгүй

Ухаалаг төлөвлөлт, тайлагналт, хяналт

Дэлгэрэнгүй

Ухаалаг төсөв, худалдан авах ажиллагаа

Дэлгэрэнгүй

Стратеги төлөвлөгөө ЗГ.2019.36

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2019.37

Дэлгэрэнгүй

ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2019.38

Дэлгэрэнгүй