Стратеги төлөвлөгөө ЗГ.2020.216

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2020.217

Дэлгэрэнгүй

ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2020.218

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тухай

Дэлгэрэнгүй

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

Дэлгэрэнгүй

Төрийн захиргаа

Дэлгэрэнгүй

Төсөв, санхүү

Дэлгэрэнгүй

Хууль, эрх зүй

Дэлгэрэнгүй

Гадаад харилцаа

Дэлгэрэнгүй

Стратеги төлөвлөгөө ЗГ.2019.36

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2019.37

Дэлгэрэнгүй

ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ЗГ.2019.38

Дэлгэрэнгүй