ҮНДСЭН НҮҮР

Эрх зүйн актын жагсаалт

-

1. Монгол Улсын хууль

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Олон улсын гэрээний тухай / Шинэчилсэн найруулга /

2. Улсын Их Хурлын тогтоол

УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоол: "Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал"

УИХ-ын 2011 оны 10 дугаар тогтоол: "Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал"

3. ҮАБЗ-ийн зөвлөмж

ҮАБЗ-ийн 2013 оны 01/01 дүгээр зөвлөмж: "Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай"

ҮАБЗ-ийн 2014 оны 46/26 дугаар зөвлөмж: "Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай"

4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 119 дүгээр зарлиг: "Төрийн ёслолын журам"

5. Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоол: "Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам"

Засгийн газрын 2017 оны 57 дугаар тогтоол: "Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам"