ҮНДСЭН НҮҮР

-

Эрх зүйн актын жагсаалт


1. Монгол Улсын хууль

Төрийн албаны тухай хууль

2. Улсын Их Хурлын тогтоол

Улсын Их Хурлын 2019 оны 17 дугаар тогтоол: “Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”

Улсын Их Хурлын 2019 оны 18 дугаар тогтоол: "Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын ангилал, зэрэглэл"

Улсын Их Хурлын 2019 оны 19 дүгээр тогтоол: “Төрийн өндөр албаны тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэл”

Улсын Их Хурлын 2019 оны 20 дугаар тогтоол: “Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам”

Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоол: “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам”

3. Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлиг: "Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам"

Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлиг: "Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам"

4. Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар тогтоол: “Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам”

Засгийн газрын 2019 оны 06 дугаар тогтоол: “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам”

Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар тогтоол: “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”

Засгийн газрын 2019 оны 08 дугаар тогтоол:

Засгийн газрын 2019 оны 09 дүгээр тогтоол: “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам”

Засгийн газрын 2019 оны 25 дугаар тогтоол: “Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал, Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаал, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл”

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоол: “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”

Засгийн газрын 2019 оны 74 дүгээр тогтоол:

Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоол: “Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт”

Засгийн газрын 2019 оны 276 дугаар тогтоол: “Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал, Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал, Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын зэрэглэл”

Засгийн газрын 2019 оны 299 дүгээр тогтоол: “Сургалтын агуулга, хөтөлбөр”

Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоол: “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”

5. Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр

ТАЗ-ийн 2019 оны 02 дугаар тогтоол: “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага”

ТАЗ-ийн 2019 оны 03 дугаар тогтоол: “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 05 дугаар тогтоол: “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоол: “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 15 дугаар тогтоол: “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол, журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 16 дугаар тогтоол: “Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 17 дугаар тогтоол: “Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 25 дугаар тогтоол: “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”

ТАЗ-ийн 2019 оны 59 дүгээр тогтоол: “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”

6. Хамтарсан тушаал

ЗГХЭГ, ТАЗ-ийн даргын 2019 оны 34/31 тоот тушаал: "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам"

ЗГХЭГ, ТАЗ-ийн даргын 2019 оны 36/32 тоот тушаал: "Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам"

ЗГХЭГ, ТАЗ-ийн даргын 2019 оны 37/33 тоот тушаал: "Мэргэшүүлэх багц сургалтын агуулга, хөтөлбөр батлах тухай"