iGovernment.mn

АЛСЫН ХАРАА

Ухаалаг засаглал: Эрх мэдлийн хуваарилалт, хяналт, тэнцлийг оновчтой болгож, засаглалын тогтвортой байдлыг хангана.
Ухаалаг бүтэц: Төрийн захиргааны байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой тодорхойлох замаар чиг үүрэг, эрх мэдлийн хуваарилалтыг нарийвчилна.
Цахим монгол: Хүний хөгжлийг дэмжсэн, үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг төлөвшүүлнэ.
Чадварлаг, ёс зүйтэй төрийн алба: Иргэндээ үйлчилдэг, мэргэшсэн, чадварлаг ил тод, үр нөлөөтэй, ухаалаг төрийн албыг төлөвшүүлнэ.
Авлигагүй засаглал: Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх замаар авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг бууруулна.

УХААЛАГ ТӨРИЙН АЛБА - ХӨГЖЛИЙН ТУЛГУУР
УХААЛАГ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ - ХӨГЖЛИЙН ТҮЛХҮҮР

- ОНЦЛОХ СЭДЭВ -

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

- ХӨГЖЛИЙН КОНЦЕПЦИ -

Хөгжлийн үнэлгээ


Бид юу хийдэг вэ?

1. Бодлогын баримт бичиг, стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулах
2. Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах, үнэлэх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
3. Байгууллагын чиг үүргийн болон ажлын байрны шинжилгээ хийх
4. Хөгжлийн төлөвлөлт, төсөвлөлт, үнэлгээний чиглэлээр олон улсын туршлага судлах
5. Хүний нөөцийн болон гүйцэтгэлийн удирдлагын чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
6. Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх
7. Мэдээллийн цахим сангаар дамжуулан тайлан илгээх, хүлээн авах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн урсгалыг удирдах мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх
8. Төрийн албан хаагчид зориулсан мэдлэгийн санг эрхлэн хөтлөх

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

- Мэдлэгийн сан -

Цахим сургалт

Гүйцэтгэлийн удирдлагын мэдээллийн цахим сан

Систем №1. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Систем №2. Зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Систем №3. ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Систем №4. Ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшний үнэлгээ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

- УХААЛАГ ТӨРИЙН АЛБА -

Үр дүнд суурилсан удирдлага