ҮНДСЭН НҮҮР

Эрх зүйн актын жагсаалт

-

1. Монгол Улсын хууль

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

Хууль тогтоомжийн тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Статистикийн тухай / Шинэчилсэн найруулга /

Төрийн аудитын тухай

2. Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоол: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

Засгийн газрын 2016 оны 249 дугаар тогтоол: “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”

Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол: “Дотоод аудитын дүрэм”

3. Сайдын тушаал

Сайдын 2018 оны А/01 тоот тушаал: “Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, түүний харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

Сайдын 2017 оны 259 тоот тушаал: “Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

Сайдын 2017 оны А/122 тоот тушаал: “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”

Сайдын 2017 оны А/121 тоот тушаал: “Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх журам”

Сайдын 2017 оны А/189 тоот тушаал: “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”

Сайдын 2017 оны А-159 тоот тушаал: “Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”

Сайдын 2017 оны А/422 тоот тушаал: “Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

Сайдын 2017 оны А/ ... тоот тушаал:

4. Засаг даргын захирамж

Архангай аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/278 тоот захирамж: “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/137 тоот захирамж: “Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/369 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Булган аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/280 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/210 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/264 тоот захирамж: “Баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/445 тоот захирамж: “Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх шалгуур үзүүлэлт, аргачлал”

Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/566 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Дорнод аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/445 тоот захирамж: “Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайлан боловсруулах түүнийг үнэлж дүгнэх журам”

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/452 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Завхан аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/274 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үнэлж дүгнэх журам”

Орхон аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/621 тоот захирамж: “Аймгийн хэмжээнд мөрдөх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/552 тоот захирамж: “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/1159 тоот захирамж: “Журам, шалгуур үзүүлэлт батлах тухай”

Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/612 тоот захирамж: “Сүхбаатар аймгийн Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/458 тоот захирамж: "Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, хугацаатай тайлан мэдээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам"

Төв аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/395 тоот захирамж: "Хэлтэс, агентлаг, харьяа байгууллага, сумдын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам"

Увс аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/281 тоот захирамж: "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, сум, агентлагийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал"

Ховд аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/347 тоот захирамж: "Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, захиргааны болон төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал"

Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/709 тоот захирамж: "Хөвсгөл аймгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам, аргачлал"

Хэнтий аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/184 тоот захирамж: "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, ажлын үр дүнг үнэлэх журам"

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/ ... тоот захирамж